Групама Животозастраховане Експрес

дата:  03.06.2020 г.

Уведомление до ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД

 

Уважаеми ползватели на застрахователни услуги  по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД с ЕИК 175294549 (предишни наименования „Застрахователно акционерно дружество „Експрес Животозастраховане“ АД и ЗАД „Сожелайф България“ АД),

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че на 01.06.2020 г. в Търговския регистър и РЮЛНЦ бе вписано вливане на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330 (наричано по-долу за краткост „Вливането“).

Последиците от извършеното Вливане са както следва:

 • Правата и задълженията на ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД до Вливането, остават непроменени.
 • От Вливането, в качеството си на правоприемник, „Групама Животозастраховане“ ЕАД поема правата и задълженията на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД по всички действащи застрахователни договори/сертификати.
 • Основна информация за „Групама Животозастраховане“ ЕАД:
  • ЕИК: 131272330
  • Седалище и адрес на управление: София 1124, бул. “Цариградско шосе” № 47А, бл.В, ет.3
  • Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 01-ЖЗ/01.07.2004 и допълнителни разрешения за извършване на: „Женитбена и детска застраховка“ (№ 411-ЖЗ/27.06.2005) и Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (568-ЖЗ/25.08.2010)
  • Данни за контакт: тел: 0700 123 32, факс: 02/9158899; e-mail: office@groupama.bg;
  • Интернет страница: www.groupama.bg
  • Доклади за платежоспособност и финансово състояние може да намерите на следния адрес: https://www.groupama.bg/bg/about-us/section/finance
 • Информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Групама Животозастраховане“ може да бъде намерена на интернет страницата https://www.groupama.bg/bg/help/section/privacy, както и във всяко едно поделение на “Групама Животозастраховане“ ЕАД. При поискване, информацията може да бъде предоставена на хартиен носител или и на друг траен носител.
 • Жалби към „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД следва да бъдат подавани в седалището и адреса на управление на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Предвид осъщественото Вливане, в случай че застрахован по застрахователен договор/сертификат, сключен с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД не желае негов застраховател да бъде „Групама Животозастраховане“ ЕАД, той има право да прекрати застрахователния договор/сертификат с писмено уведомление до „Групама Животозастраховане“ ЕАД, изпратено до посочения по-горе адреса на управление на дружеството, в срок до изтичането на 60 дни от 3.06.2020 г. (датата на последната публикация на настоящото уведомление в централен всекидневник).

В случай че застрахованият упражни това свое право на прекратяване и не е платено, или не предстои плащане на застрахователно обезщетение (застрахователна сума), той, в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането, има право да получи:

 • откупната стойност, която съответства на застрахователния договор/сертификат – приложимо за застраховки „Живот“ със спестовен елемент (застрахователен продукт „Моето Утре“) и застраховка “Живот“, свързана с инвестиционни фондове (застрахователен продукт “Protectinvest”); или
 • съответната част от предплатената застрахователна премия (ако има такава) за неизтеклия срок на договора/сертификата - приложимо за другите застраховки.

В случай че застрахованият не упражни правото си на прекратяване на застрахователния договор/сертификат в горепосочения срок и начин, ще считаме, че е приел застраховател по този застрахователен договор/сертификат да е „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Благодарим Ви за доверието!

С уважение,

Екипът на „Групама Животозастраховане“ ЕАД

"Групама Животозастраховане Експрес" ЕАД е част от френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles. Наша мисия е да предоставим възможност на повече хора да изградят живота си в сигурност, като им предоставяме високо ниво на обслужване и богат избор от застрахователни решения за максимална защита.
Изберете най-подходящата защита за Вас и Вашето семейство и си подарете спокойствие и сигурност.
Открийте най-доброто застрахователно решение за Вашите бизнес потребности.
В секция "Помощ за клиента" ще откриете пълна информация за продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес", как да заявите щета, както и информация за политика на поверителност на дружеството.

дата:  03.06.2020 г.

Уведомление до ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД

 

Уважаеми ползватели на застрахователни услуги  по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД с ЕИК 175294549 (предишни наименования „Застрахователно акционерно дружество „Експрес Животозастраховане“ АД и ЗАД „Сожелайф България“ АД),

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че на 01.06.2020 г. в Търговския регистър и РЮЛНЦ бе вписано вливане на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330 (наричано по-долу за краткост „Вливането“).

Последиците от извършеното Вливане са както следва:

 • Правата и задълженията на ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД до Вливането, остават непроменени.
 • От Вливането, в качеството си на правоприемник, „Групама Животозастраховане“ ЕАД поема правата и задълженията на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД по всички действащи застрахователни договори/сертификати.
 • Основна информация за „Групама Животозастраховане“ ЕАД:
  • ЕИК: 131272330
  • Седалище и адрес на управление: София 1124, бул. “Цариградско шосе” № 47А, бл.В, ет.3
  • Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 01-ЖЗ/01.07.2004 и допълнителни разрешения за извършване на: „Женитбена и детска застраховка“ (№ 411-ЖЗ/27.06.2005) и Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (568-ЖЗ/25.08.2010)
  • Данни за контакт: тел: 0700 123 32, факс: 02/9158899; e-mail: office@groupama.bg;
  • Интернет страница: www.groupama.bg
  • Доклади за платежоспособност и финансово състояние може да намерите на следния адрес: https://www.groupama.bg/bg/about-us/section/finance
 • Информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Групама Животозастраховане“ може да бъде намерена на интернет страницата https://www.groupama.bg/bg/help/section/privacy, както и във всяко едно поделение на “Групама Животозастраховане“ ЕАД. При поискване, информацията може да бъде предоставена на хартиен носител или и на друг траен носител.
 • Жалби към „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД следва да бъдат подавани в седалището и адреса на управление на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Предвид осъщественото Вливане, в случай че застрахован по застрахователен договор/сертификат, сключен с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД не желае негов застраховател да бъде „Групама Животозастраховане“ ЕАД, той има право да прекрати застрахователния договор/сертификат с писмено уведомление до „Групама Животозастраховане“ ЕАД, изпратено до посочения по-горе адреса на управление на дружеството, в срок до изтичането на 60 дни от 3.06.2020 г. (датата на последната публикация на настоящото уведомление в централен всекидневник).

В случай че застрахованият упражни това свое право на прекратяване и не е платено, или не предстои плащане на застрахователно обезщетение (застрахователна сума), той, в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането, има право да получи:

 • откупната стойност, която съответства на застрахователния договор/сертификат – приложимо за застраховки „Живот“ със спестовен елемент (застрахователен продукт „Моето Утре“) и застраховка “Живот“, свързана с инвестиционни фондове (застрахователен продукт “Protectinvest”); или
 • съответната част от предплатената застрахователна премия (ако има такава) за неизтеклия срок на договора/сертификата - приложимо за другите застраховки.

В случай че застрахованият не упражни правото си на прекратяване на застрахователния договор/сертификат в горепосочения срок и начин, ще считаме, че е приел застраховател по този застрахователен договор/сертификат да е „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Благодарим Ви за доверието!

С уважение,

Екипът на „Групама Животозастраховане“ ЕАД

"Групама Животозастраховане Експрес" ЕАД е част от френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles. Наша мисия е да предоставим възможност на повече хора да изградят живота си в сигурност, като им предоставяме високо ниво на обслужване и богат избор от застрахователни решения за максимална защита.
Изберете най-подходящата защита за Вас и Вашето семейство и си подарете спокойствие и сигурност.
Открийте най-доброто застрахователно решение за Вашите бизнес потребности.
В секция "Помощ за клиента" ще откриете пълна информация за продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес", как да заявите щета, както и информация за политика на поверителност на дружеството.

Новини